Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №19" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 

Піклувальная рада

 

План  засідань  Піклувальної  Ради

комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №19»

Кам’янської міської ради

2017 – 2018  навчальний  рік 

Вересень

1. Про підсумки навчально-методичної та виховної роботи школи в 2016-2017 н.р. та завдання на новий 2017-2018 н.р. (Директор школи Сухракова Л.Ф., ЗДВР Воробйова О.І., Приходько О.М.)

2. Звіт  про використання добровільних батьківських внесків в 2016-2017 н.р. ( Голова Піклувальної ради Михайлюк В.І.)

3. Про склад ПР, розподіл обов’язків між членами, вибори голови ПР на 2017-2018 н.р.

4. Про затвердження плану роботи піклувальної ради на  2017-2018н.р.

5. Про організацію гарячого харчування учнів в 2017-2018 н.р. (ЗДНВР Приходько О.М.)

6. Про  безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, попередження травматизму. (ЗДНВР Приходько О.М. )                                      7. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування, що  будуть направлені на зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази школи. (Директор школи Сухракова Л.Ф.)

 Грудень

1.     Про  результати  надання соціально-педагогічної, психологічної та матеріальної   допомоги    дітям пільгових категорій і дітям із кризових сімей.

2.     Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

3.     Аналіз підготовки  шкільного  приміщення  до  роботи в зимовому періоді.

 Березень

1.    Про  оздоровлення  дітей  школи  в  навчальний  період  та  під  час  літніх   канікул.

2. Про  матеріальне та моральне заохочення  вчителів, учнів .

3. Про організацію  благоустрою стадіону та  створення розмітки для стройової підготовки учнів.

 

 Травень

1.     Про  підготовку  школи  до нового  навчального  року. 

2.     Про  сприяння  залученню  додаткових  джерел  фінансування  школи.

3.     Проведення  впорядкування  шкільної  території під час літніх канікул.

4.     Про  співробітництво  зі  спонсорами  школи.

5.     Про  підсумки  роботи  Піклувальної  ради  у  2017-2018  навчальному  році та  визначення  напрямків  роботи  на   наступний  навчальний  рік.

 

  

 

Склад Піклувальної ради школи

 

 

Прізвище, імя, по батькові

Посада, місце праці, представництво

Функції в Піклувальній раді

1.

Михайлюк

Володимир

Іллярович

Благочинний Дніпродзер-жинського округа, настоятель Храму святої рівноапостольної княгині Ольги

Голова Піклувальної ради

2.

Підгурський Михайло

Іванович

Депутат Кам’янської міської ради

Заступник голови Піклувальної ради

3.

Вдовіченко Світлана Михайлівна

Голова батьківського комітету 1-Б класу

Секретар Піклувальної ради, касир Піклувальної ради

4.

Капінус Валентина Іванівна

Депутат Кам’янської міської ради, випускниця школи 1975 року

Член Піклувальної ради

5.

Михалевич

Наталія

Василівна

Член  батьківського комітету 10 класу

Член Піклувальної ради

6.

Каптанний

Михайло

Павлович

Член батьківського комітету 4-А класу

Член Піклувальної ради

7.

Скальська Ірина Олександрівна

Завгосп

Член Піклувальної ради

8.

Мовчан Вікторія Вікторівна

Психолог

Член Піклувальної ради

9.

Сухракова Любов Федорівна

Директор школи

Член Піклувальної ради

 

 

 

 

 

Графік засідань Піклувальної ради

 

№ засідання ради школи

Дата проведення

1

07  вересня  2017р.

2

21  грудня    2017р.

3

15  березня  2018р.

4

17  травня    2018р.

 

 

 

                                         

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Директор школи

________Л.Ф.Сухракова 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
   про Піклувальну раду

комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №19»

Кам’янської міської ради

 

 

              1. Загальні положення

1.1. Відповідно пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964 ( 964-2000-п ), у навчальних закладах усіх типів та форм власності за рішенням загальних зборів (конференції) створена піклувальна рада.

     1.2. Піклувальна  рада  -  це  орган   самоврядування,   який формується з представників органів виконавчої влади,  підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих  громадян  з метою   залучення   громадськості  до  вирішення  проблем  освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

     1.3. У   своїй   діяльності   піклувальна   рада    керується Конституцією України   (   254к/96-ВР  ),  Законами  України  "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )  та іншими   нормативно-правовими   актами,  що  регулюють  діяльність навчальних  закладів  системи  загальної  середньої  освіти,   цим Положенням.

     

             2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

     2.1. Метою  діяльності  піклувальної  ради   є   забезпечення доступності   загальної   середньої   освіти  для  всіх  громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

     2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

     співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому навчальному закладі;

     сприяння зміцненню       навчально-виробничої,      наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та   лікувально-оздоровчої   бази  загальноосвітнього  навчального закладу;

     сприяння організації  та  проведенню заходів,  спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

     організація дозвілля  (конкурси,  вечори,  спортивні змагання тощо)   та   оздоровлення   учнів    (вихованців),    педагогічних працівників;

     сприяння створенню  та   раціональному   використанню   фонду загальнообов'язкового навчання;

     сприяння виконанню чинного законодавства щодо  обов'язковості повної загальної середньої освіти;

     запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітнього навчального закладу;

     стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів (вихованців);

     всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів  (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом;

     сприяння соціально-правовому        захисту         учасників навчально-виховного процесу.

     2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

     пріоритету прав    людини,    поєднання    інтересів   особи, суспільства;

     самоврядування;

     колегіальності ухвалення рішень;

     добровільності і рівноправності членства;

     законності, гласності.

 

         3. Створення піклувальної ради та організація її  діяльності

     3.1. Піклувальна   рада  створюється  за  рішенням  загальних зборів  (конференції)  або  ради  школи.

     3.2.  Піклувальна  рада  формується  у  складі  7-15  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних  закладів,  окремих громадян, у тому числі іноземних.

     3.3. Піклувальна рада може  створювати  комісії,  ініціативні групи,   до   складу   яких  входять  представники  громадськості, педагогічного колективу,  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють, представники учнівського самоврядування.

     3.4. Члени піклувальної ради обираються на  загальних  зборах (конференції)   загальноосвітнього   навчального   закладу  шляхом голосування простою більшістю голосів.

     3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

     3.6. У випадках,  коли  хтось  із  членів  піклувальної  ради вибуває,   на   загальних   зборах  (конференції)  на  його  місце обирається інша особа.

     3.7. Очолює  піклувальну раду голова,  який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

     З числа  членів  піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

     3.8. Голова піклувальної ради:

     скликає і координує роботу піклувальної ради;

     готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

     визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

     представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

     3.9. Робота піклувальної ради планується довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але,  як правило,  не менше ніж  чотири  рази  на  рік.  Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

     Засідання піклувальної ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної  ради  приймається   простою   більшістю голосів.

     3.10. Піклувальна  рада  інформує  про  свою   діяльність   у доступній  формі  на зборах,  у засобах масової інформації,  через спеціальні стенди тощо.

     3.11. Рішення  піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до  відома  колективу  загальноосвітнього   навчального   закладу, батьків,   громадськості.  Їх  виконання  організовується  членами піклувальної ради.

     3.12. Не  допускається  втручання  членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника школи.

                    4. Права піклувальної ради
     Піклувальна рада має право:

     *вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника школи,   загальних   зборів (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,        наукової,       культурно-спортивної,
корекційно-відновної      та      лікувально-оздоровчої       бази загальноосвітнього навчального закладу;

     *сприяти залученню     додаткових     джерел      фінансування школи;

     *вживати заходи   до   зміцнення    матеріально-технічної    і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу;

     *сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних  працівників, учнів (вихованців);

     *брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу,  з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

 ПРОТОКОЛ №1

засідання піклувальної ради комунального закладу

 «Середня загальноосвітня школа №19» Кам’янської міської ради

від 07 вересня 2017 року

 

Голова піклувальної ради: Михайлюк В.І. 

Секретар:Вдовіченко С.М.

Присутні: 11

Відсутні:  –

Порядок денний

1. Про підсумки навчально-методичної та виховної роботи школи в 2016-2017 н.р. та завдання на новий 2017-2018 н.р. (Директор школи Сухракова Л.Ф., ЗДВР Приходько О.М.)

2. Звіт  про використання добровільних батьківських внесків в 2016-2017 н.р. ( Голова Піклувальної ради Михайлюк В.І.)

3. Про склад ПР, розподіл обов’язків між членами, вибори голови ПР на 2017-2018 н.р.

4. Про затвердження плану роботи піклувальної ради на  2017-2018н.р.

5. Про організацію гарячого харчування учнів в 2017-2018 н.р. (ЗДНВР Приходько О.М.)

6. Про  безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, попередження травматизму. (ЗДНВР Приходько О.М. )                                      7. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування, що  будуть направлені на зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази школи. (Завгосп Скальська І.О.)

ХІД ЗАСІДАННЯ

І.СЛУХАЛИ: 

1.Директора школи Сухракову Л.Ф., яка доповіла присутнім про підсумки науково-методичної роботи роботи школи в 2016-2017 н.р. Любов Федорівна розповіла про спрямованість науково-методичної робота в школі на реалізацію завдань V етапу роботи над провідною науково-методичною проблемою області  «Креативна освіта для  розвитку інноваційної особистості». Ознайомила присутніх з основними формами методичної роботи, яка була проведена в 2016-2017 н.р. Члени піклувальної ради отримали інформацію про кількість вчителів, які атестувалися в минулому році та підвищили кваліфікацію, пройшли навчання на цільових курсах.

Директор школи наголосила на тому, що ХХІ ст. – це епоха нової школи, нових взаємовідносин усіх учасників навчально-виховного процесу; це час новітніх освітніх стратегій, час пошуку інноваційних шляхів становлення сучасної школи, тому діяльність колективу в 2017-2018 н.р. буде спрямовуватися на розв'язання відповідних завдань.

2.ЗДНВР Приходько О.М., яка ознайомила батьків з підсумками виховної роботи школи в минулому році, розповіла про заходи, що були проведені, акціїї, в яких прийняли участь учнівські колективи, конкурси, вікторини тощо. Олена Михайлівна наголосила на тому, що виховна робота в 2017-2018 н.р. буде спрямована на національно-патріотичне виховання підростаючого покоління.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Взяти до уваги виступ ЗДНВР Приходько О.М.

2.2.Виховну роботу школи в 2016-2017 н.р. вважати задовільною.

ІІ.СЛУХАЛИ:

Голову піклувальної ради школи 2016-2017 н.р. Михайлюка В.І., який зачитав присутнім інформацію про використання добровільних батьківських внесків за період 2016-2017 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Взяти до уваги виступ голови піклувальної ради.

2.Регулярно прозоро звітувати про використання добровільних батьківських внесків.

ІІІ.СЛУХАЛИ

3.1.Директора школи Сухракову Л.Ф. про склад піклувальної ради на 2017-2017 н.р. та розподіл обов'язків між членами піклувальної ради.

3.2. Каптанного М.П., який запропонував залишити головою ПР Михайлюка В.І.-голову батьківського комітету 10 класу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Взяти до уваги виступ директора школи.

2.Залишити головою ПР школи Михайлюка В.І., обрати секретарем ПР Вдовіченко С.М.

Результати голосування:

За-9    Проти-0     Утрималися-0

ІУ.СЛУХАЛИ

Михайлюка В.І ., який ознайомив присутніх з планом роботи піклувальної ради на 2017-2018 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Затвердити план роботи піклувальної ради на 2017-2018 н.р.

Результати голосування:

За-9           Проти-0              Утрималися-0

У.   СЛУХАЛИ  ЗДНВР Приходько О.М., яка доповіла про організацію гарячого харчування в школі.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Взяти до уваги виступ ЗДНВР Приходько О.М.

2.Сприяти більшому охопленню гарячим харчуванням учнів в класних колективах.

УІ.   СЛУХАЛИ   ЗДНВР Приходько О.М. про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, попередження травматизму. Олена Михайлівна зазначила в своєму виступі, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Взяти до уваги виступ ЗДНВР Приходько О.М.

2.Проводити систематичну роботу серед учнівських колективів та батьків з профілактики травматизму.

УІІ.  СЛУХАЛИ

1.Завгоспа школи Скальську І.О., яка звітувала перед присутніми про використання:

- бюджетних коштів на суму 369071,48 грн, виділених закладу у 2016-2017 н.р., на які були придбані товари та оплачені послуги:

* машина протирально-різальна МПР-350М.00 – 17082 грн.;

* плита електрична 6-ти конфорочна з духовкою ПЕ-6Д – 13300 грн;

*Лінолеум 51 м2 – 11437,26 грн.;

*Будівельні матеріали – 5562,72 грн.;

*Печатки і штампи – 1450 грн.;

*Встановлення протипожежних дверей – 6137,17 грн.;

*Проекційний екран – 5690 грн.;

*Пральна машина – 5999 грн.;

*Встановлення протипожежного люка – 4697,78 грн.;

*Послуги з обрізання дерев – 8935,90 грн.;

*Розробка робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі» і компенсація державної будівельної експертизи – 19341,12 грн.;

*Роботи з технічного нагляду за ходом будівництва – 12864,94 грн.;

*Технічне обслуговування кран-комплектів і вогнегасників, перевірка вентиляційних каналів – 1452,05 грн.;

*Металопластикові вікна (6 штук)– 25160 грн.;

*Аванс 30% на придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі – 229961,54 грн.

батьківських внесків на суму 70778 грн.., на які були придбані товари:

* миючі засоби – 6040 грн.;

*металопластикові вікна (9 штук) – 35200 грн.;

*монітор – 1000 грн.;

* принтер – 500 грн.;

*магнітна дошка – 800 грн.;

*мікрохвильова піч – 2000 грн.;

*посуд в їдальню – 3388 грн.;

*будівельні матеріали – 2700 грн.

*фарба біла, лак для підлоги – 3600 грн.;

*LED  телевізор LG – 10600 грн.;

*світильники енергозберігаючі (11 штук) – 4950 грн.

 

2.Директора школи Сухракову Л.Ф., яка подякувала всім, хто був задіяний для проведення ремонтних робіт з підготовки школи до 2017-2018 н.р.

3.Голову піклувальної ради МихайлюкаВ.І., який запропонував  для зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази та вирішення поточних проблем  школи (технічне обслуговування шкільної оргтехніки;  закупівля медикаментів для медичного кабінету; естетичне оформлення коридорів школи;  придбання періодичних видань; поточні ремонти електричних приладів, кранів тощо; придбання інструментів для роботи технічного персоналу школи; заміна електричних ламп на енергозбережувальні та інше)

залучати в 2017-2018 н.р. додаткові джерела фінансування у вигляді добровільних батьківських внесків у сумі 30 грн на місяць.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

{C}1. {C}Виступ директора школи взяти до уваги.

{C}2. {C}Залучати в 2017-2018 н.р. додаткові джерела фінансування у вигляді добровільних батьківських внесків у сумі 30 грн на місяць.

Результати голосування:

За-9           Проти-0                     Утрималися-0

Рішення прийняте.

 

 

 

Голова піклувальної ради:                                                         В.І.Михайлюк

 

 

Секретар піклувальної ради:                                                     С.М.Вдовіченко