Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №19" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 

Батьківський комітет

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальношкільних

батьківських зборів

Протокол № 1 від 07.09.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет

комунального закладу  «Середня загальноосвітня школа № 19»

Кам’янської міської ради

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківський комітет комунального закладу  «Середня загальноосвітня школа № 19» Кам’янської міської ради розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.

1.2. Батьківський комітет школи є добровільним громадським  формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у СЗШ № 19.

1.3. У своїй діяльності  батьківський комітет школи  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом СЗШ № 19, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності батьківського комітету школи є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями батьківського комітету школи є сприяння створенню умов для:

– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;

– становлення учнівського самоврядування;

– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки школи;

– формування загальнолюдської культури і моралі;

– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

– здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

– всебічного зміцнення зв’язків між родинами  та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

– залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

– організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;

– всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя.  

3. Основними принципами діяльності батьківського комітету школи є:

– законність;

– гласність;

– колегіальність;

– толерантність;

– виборність;

– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

– підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами.

4. Організація роботи батьківського комітету школи.

4.1. Батьківський комітет школи формується з представників батьківських комітетів класів терміном на один навчальний рік.

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету школи визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

4.3. Із складу батьківського комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школи.

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед школою, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором школи (батьківські комітети класів – з класним керівником).

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

4.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференцію) батьків не  рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік).

4.7. Кількість делегатів на конференцію  від кожного класу встановлюється батьківським комітетом школи.

4.8. Батьківський комітет школи звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків (батьківські комітети класів – перед зборами батьків учнів класу та батьківськими комітетами) один раз в рік – в день виборів нового складу комітетів.

4.9. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

5. Права  та обов’язки батьківського комітету.

5.1. Комітети мають право:

– брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;

– встановлювати зв’язки  з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

– звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної ради та ради загальноосвітнього навчального закладу, щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

– за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

– скликати позачергові батьківські збори (конференції);

– створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;

– контролювати надходження і розподіл грошей;

– брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;

– надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо)

– сприяти покращенню харчування учнів;

– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування начального закладу;

– сприяти організації інноваційної та експериментальної  діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

– бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

5.2. Комітети зобов’язані:

– виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

– вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються  в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;

– надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;

– залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;

– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

5.3. Голова комітету закладу є членом ради закладу. 

5.4. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

Положення

про класний батьківський комітет СЗШ № 19

 

І. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет є виконавчим органом батьківських зборів окремого класу.

1.2. До складу батьківського комітету класу входять активні і авторитетні батьки.

1.3. Батьківський комітет обирається на один рік у кількості 3-5 осіб.

1.4. Підставою для роботи батьківського комітету є дане положення, план роботи, затверджений батьківськими зборами та погоджений із класним керівником.

1.5. Голова батьківського комітету обирається на загальних зборах і входить до складу ради школи.

1.6. Батьківський комітет школи узгоджує свою діяльність із класним керівником.

1.7. Батьківський комітет представляє інтереси дітей і дорослих на педагогічних радах.

1.8. За рішенням класних батьківських зборів батьківський комітет може бути розформований.

 

2. Мета батьківського комітету:

Основною метою батьківського комітету є створення умов для формування колективу класу і сприятливого розвитку у ньому кожної дитини.

 

3. Зміст і форми роботи:

Основними напрямками діяльності батьківського комітету класу є:

3.1. Створення банку даних батьківських ресурсів, який формується за допомогою даних опитування, анкетування, індивідуальних бесід із батьками. Визначаються можливості кожної сім’ї щодо матеріальної, фінансової, практичної допомоги класу, школі.

3.2. Організація спільних справ батьків і дітей: спортивних змагань, свят, концертів, суботників, екскурсій, виставок, оглядів тощо. Актив класу використовує банк батьківських ресурсів і можливостей. Батьківський комітет надає їм допомогу у підготовці конкретної справи та її проведенні. Сприяє організації канікул.

3.3. Розповсюдження передового досвіду сімейного виховання. Це здійснюється через батьківські збори, читацькі конференції, диспути, дискусії. Батьківський комітет спільно з класним керівником здійснює підготовку і проведення батьківських зборів.

3.4. Працює над сценарієм традиційних свят, організовує презентацію нових сімей.

 

4. Звіт про роботу батьківського комітету

4.1. Засідання батьківського комітету починається зі звіту про виконання рішення попереднього засідання батьківського активу і зборів батьків класу.

4.2. Робота батьківського комітету фіксується у щоденнику класного керівника.

4.3. Батьківський комітет звітується про свою роботу двічі на рік на батьківських зборах класу.

4.4. У випадку незадовільної роботи батьківський комітет може бути переобраний достроково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про батьківські збори

 

І. Мета проведення батьківських зборів

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.

1.7. Творчий звіт дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

ІІ. Правила проведення зборів

2.1. Класний керівник зобов’язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію.

2.2. Кожні збори мають свій „сценарій”,  програму, рекомендації, поради, настанови.

2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.

2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.5. Дирекція школи повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.

2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.

2.8. Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборів.

2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.

 

ІІІ. Принципи проведення зборів

3.1. Батьківські збори – не просто форма зв’язку сім’ї і школи, це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.

3.2. Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими втому, що безтактних розмов не буде.

3.3. У школі та сім’ї одні проблеми та турботи – це проблема дітей і турбота про дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.

3.4. Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають, які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.

3.5. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.

 

ІV. Види та форми проведення зборів

4.1. Види батьківських зборів:

- загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;

- диференційовані (спеціально запрошується група батьків);

- збори, періодичність яких визначається класним керівником.

4.2. Форми проведення зборів:

- директивні – консультативні;

- дискусійні;

- семінари;

- клубні;

- творчі зустрічі та звіти.

 

 

 

 

 

Положення

про батьківський комітет 

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет школи визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або школи.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування керівництва школи.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.7. Дане Положення розроблене на підставі Орієнтовного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”.

 

ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів.

 

ІІІ. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет школи обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До нього входять представники батьківських комітетів класів (голови комітетів). До складу батьківського комітету входить директор школи.

3.2. Батьківський комітет класу обирається на батьківських зборах у складі голови та двох-чотирьох членів. Засідання проводяться двічі на семестр. За необхідності проводять позачергові засідання.

3.3. Батьківський комітет організовує допомогу школі:

- у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

- у виконанні статті 35 Закону України „Про освіту”;

- для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

- у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту школи, єдиних вимог до учнів;

- в організації харчування дітей;

- у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом;

- у зміцненні навчально-матеріальної бази школи;

- в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;

- у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.4. Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети мають право приймати своє рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.

3.5. Дл обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет школи скликає збори батьків (класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – не менше 2 разів на рік).

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загальношкільних – директора школи, заступників директора, класних керівників та вчителів.

3.8. Батьківський комітет школи звітує перед загальношкільними зборами у день обрання нового складу комітету.

3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.

3.10. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

ІV. Права та обов’язки батьківських комітетів

Комітети мають право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.

4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.6. Скликати позачергові батьківські збори.

4.7. Сприяти покращенню харчування учнів.

4.8. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.

4.9. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

4.10. Контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання.

4.11. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.12. Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.13. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.14. Заслуховувати інформацію директора школи про стан і перспективу роботи школи, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їх реалізацію.

4.15. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України „Про освіту”.

4.16. Скликати батьківські збори.

4.17. Вирішувати питання про використання фонду школи щодо матеріальної допомоги.

4.18. Залучати батьків до участі у керівництві гуртками, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної роботи.

Комітети зобов’язані:

- надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або відповідного органу управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров’я учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.19. Голова комітету школи є членом ради школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради школи під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.20. Голова комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

 

 

 

 

 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні батьківського комітету

Протокол № 1 від 07.09.2017 р.

 

План роботи батьківського комітету

комунального закладу  «Середня загальноосвітня школа № 19»

Кам’янської міської ради

на 2017/2018 навчальний рік

І засідання (Вересень 2017 року)

1.     Затвердження плану роботи батьківського комітету школи, основні завдання на 2017-2018 н.р.

2.     Розподіл обов'язків між членами батьківського комітету.

3.     Про стан підготовки школи до нового 2017/2018 навчального року

4.     Про залучення додаткових джерел фінансування школи.

Про надання допомоги дітям пільгових категорій.

 

5.     Про зміцнення матеріально - технічної та навчально - виробничої бази школи

II засідання  (Грудень  2017 року)

1.  Про надання допомоги дітям пільгових категорій.

2.  Про підсумки участі учнів школи у районних та міських олімпіадах та навчальних конкурсах.

3.    Святкування Новорічних та Різдвяних свят. Робота навчального закладу на зимових канікулах.

4.    Про зміцнення матеріально - технічної та навчально - виробничої бази школи

III засідання  (Березень 2018 року)

1.     Звіт з питань навчально-виховного процесу.

2.     Про заходи щодо зміцнення матеріально - технічної та навчально - методичної бази школи.

3.     Про заходи щодо посилення охорони школи.

ІУ засідання    (Травень 2018 року)

1.     Про затвердження заходів щодо підготовки школи до нового навчального року.

2.      Про запобігання дитячій бездоглядності на період літніх канікул.

3.      Про організацію оздоровчої літньої кампанії.

4.     Звіт про використання батьківських коштів.

5.     Про підсумки роботи батьківського комітету  у 2016-2017н.р.

 

 

 

Склад батьківського комітету школи

 

 

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Клас

Примітка

1

Ковальська  Наталія Павлівна

1-А

 

2

Вдовіченко   Світлана Михайлівна

1-Б

 

3

4

Кириєнко   Дарина Володимирівна

Доброславська   Наталія Миколаївна

2-А

 

5

Мінченко   Наталія Валентинівна

2-Б

 

6

Пікуш  Ірина Олександрівна

3-А

 

7

8

Єгуренкова Вікторія Леонідівна

Катрушенко Любов Вікторівна

3-Б

 

9

10

Каптанна  Тетяна Іванівна

Косенко  Марина Анатоліївна

4-А

 

11

12

Мельниченко Вікторія Ігорівна

Грицан Світлана Борисівна

4-Б

 

13

14

Гладир  Ганна Олександрівна

Добрікова  Світлана Петрівна

5-А

 

15

Падеріна Анна Олександрівна

5-Б

 

16

17

Шамрай  Ірина Вікторівна

Мороз  Юлія Борисівна

6-А

 

18

19

Михалевич Наталія     Василівна

Олійник  Оксана Вячеславівна

6-Б

 

20

21

Горилейченко Тетяна Володимирівна

Шрам  Віта Юріївна

7-А

 

22

Цвітченко Оксана Петрівна

7-Б

 

23

Годорожа Ірина Володимирівна

8-А

 

24

Голобородько  Наталія Миколаївна

8-Б

 

25

Годько Ольга Петрівна

9-А

 

26

Ковальська Наталія Павлівна

9-Б

 

27

Михайлюк Володимир Іллярович

 

10

Голова батьківського комітету школи

28

Пікуш  Ірина Олександрівна

10

 

29

Іванова Віолетта Володимирівна

11